Wednesday, 29 March 2017

30 किलो ऐवजी 27.77 किलो चा सिलेंडर येतो आहे. आम्ही स्वतः वजन केले तुम्ही पण करून घ्या. नियमाने त्यांना वजन करून सिलेंडर द्यायचा असतो. *जागो ग्राहक जागो*

30 किलो ऐवजी 27.77 किलो चा सिलेंडर येतो आहे. आम्ही स्वतः वजन केले तुम्ही पण करून घ्या. नियमाने त्यांना वजन करून सिलेंडर द्यायचा असतो.
*जागो ग्राहक जागो*

No comments:

Post a Comment