Monday, 10 October 2016

GR for Police Officers how to treat complainant _ जनतेच्या तक्रारीं व त्यांना सन्मानाची वागणूक देणेबाबत


लोकाभिमुख प्रशासनच्या दृष्टीने जनतेच्या तक्रारींची दखल घेणे,त्यांचे वेळात निराकरण करणे ,
तक्रारदाराना सन्मानाची वागणूक देणेबाबत
 क्र. एमआयएस 2016/प्र.क्र.97/पोल 11